bodrum escort bayan

KARABÜK DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

DERNEK TÜZÜĞÜ

(18.12.2011 tarihli genel kurulda  15. madde değişikliği ile beraber yeni tüzük)

BÖLÜM: I – TEMEL HÜKÜMLER

DERNEĞİN ADI:

MADDE 1 : KARABÜK DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ’ dir. 

DERNEĞİN MERKEZİ:

MADDE 2 : Derneğin merkezi İSTANBUL’dur.

ADRESİ:

DERNEĞİN AMACI VE İLİŞKİN FALİYETLERİ:

DERNEĞİN AMACI:

MADDE 3 :

 1. Üyelerin sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak,
 2. Karabük eğitim kurumlarından okumuş olup da yüksek öğrenim yapan öğrencilerden ihtiyacı olanlara yardım etmek, yoksul ve çalışkan olanlarına burs vermek, kurslar açmak, yurtlar açmak, yaptırmak,
 3. Üyelerinin boş zamanlarını en iyi değerlendirmek,
 4. Üyelerin birbirleri ile yakın münasebetlerinin devamını temin etmek.

DERNEĞİN AMACINA İLİŞKİN ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ:

MADDE 4 : Dernek, yukarıdaki maddede belirtilen amaca ulaşmak için toplantılar, gösteriler, yemekler, balolar, geziler, bilimsel çalışmalar, sergiler ve piyangolar düzenleyebilir, yayında bulunabilir, taşınmaz mal edinebilir ve ihtiyacından fazlasını satabilir, kiralayabilir, bunlar üzerinde aynî (intifa, ipotek, irtifak ) haklar tesis edebilir, bunları terkin edebilir, kamu yerleri kurabilir, inşaat yapabilir veya yaptırabilir. Üyelerin toplanması ve istirahatı için lokal açabilir, Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek, amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya  kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak, amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek, derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.

DERNEĞİN KURUCU ÜYELERİNİN KİMLİKLERİ:

MADDE 5 : Derneğin kurucularının ad ve soyadları, meslek veya sanatları,ikâmetgâhları ve uyrukları aşağıda gösterilmiştir.

ADI SOYADI MESLEĞİ UYRUĞU İKAMETGAH ADRESİ
Mehmet Süreyya ERDOĞAN Hekim T.C. Kaşaneler Sk.No:9/2 Gürdamar Ap Erenköy/İSTANBUL
Nadir UĞUR Avukat T.C. Dr.Kemal Akgünteş Cd. Kurukaya Sk. Kazım Ap.16 Bostancı / İSTANBUL
Mesut TEKİN Tüccar T.C. Yakutlar Sk. Geriş Ap. 2 / 6 Erenköy / İSTANBUL
Osman Fahri ŞAHİN Tüccar T.C. Kantarcı Rıza Sk.Gürses Ap.12/1 D:17 Erenköy / İSTANBUL
Necdet VARDAR Emekli Hakim-Avukat T.C. Tellikavak Sk. 27 / 8 Erenköy / İSTANBUL
Nuri BÜYÜKTOPÇU Tüccar T.C. Çiğdem Sk. No: 26 / 16 Pendik / İSTANBUL
Doğan ATEŞ Tüccar T.C. Ortabahar Sk. Oray Sitesi A / Blok D: 39   Merdivenköy / İSTANBUL
Behçet DERMAN Emekli Noter T.C. Erenköy Değerbilir Sk. Sim Ap. No:31 / 9  Kadıköy / İSTANBUL
Necmettin Temuçin ERSÖZLÜ Matbaacı-Gazeteci T.C. Hüseyin Hüsnü paşa sk. Kent Ap. No:10 D:22 Göztepe / İSTANBUL

(Osman Fahri Şahin 19.10.2001, Behçet Derman  14.02.2000 ,Necdet VARDAR 03.09.2009 tarihinde vefat etmiştir.)

BÖLÜM:II – ÜYE OLMAK, ÇIKMA VE ÇIKARILMAK

ÜYELİK:

MADDE 6 : Derneğin üç türlü üyesi vardır.Bunlar; Asil üye, Fahri üye ve Onursal üye olarak adlandırılır.

Hiç kimse Derneğe üye olmaya  ve üyelikten istifaya zorlanamaz.

ASİL ÜYE-FAHRİ ÜYE:

MADDE 7 : Yönetim Kurulunca hazırlanacak Üye Formlarının doldurulması suretiyle, Karabük ili ve ilçelerinde doğmuş, okumuş, yaşamış, gerek resmi ve gerekse hususi görevlerde bulunmuş, ticari ve serbest meslek icra etmiş kimseler ile, Dernek üyelerin, eşlerinin yahut çocuklarının üyelik müracaatları, Dernek amacını benimsediğini belirten ve belli bir aidat yükümlenen ,medeni hakları haiz  ve bu haklarını kullanabilen, 18 yaşını bitirmiş, ağır hapis cezasına veya taksirli suçlar hariç olmak üzere beş yıldan fazla hapis cezasına mahkûm olmayan, yüz kızartıcı suçlardan (yahut, bu kanunla kurulması yasaklanan dernekleri kurmak veya idare etmek suçlarından birinden) kesin olarak hüküm giymemiş kişiler, değerlendirmeye tabii tutularak, Yönetim Kurulu kararı ile asil üye olurlar.Yönetim Kurulu üyelik müracaatlarını, yukarıdaki koşulları dikkate alarak en geç otuz gün içinde karara bağlar.Asil üyeler, dernek içindeki ve dışındaki faaliyetlerde çeşitli haklara sahiptir.

Derneğe maddi ve manevi yardımda bulunan kişiler, Yönetim Kurulu kararı ile  Fahri üyeliğe davet edilebilirler.

ONURSAL ÜYE:

MADDE 8 : Derneğe ,uzun yıllar hizmette bulunmuş, üyelerin takdirini kazanmış kişiler, Yönetim Kurulu kararı ile Onursal üyeliğe davet edilebilirler.

ÜYELİKTEN ÇIKMA: 

MADDE 9 : Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin Derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

MADDE 10 : Derneğin tüzük ve amaçlarına aykırı tutumları ve durumları görülen üyeler, veyahut verilen görevlerden sürekli kaçınan üyeler, veyahut yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatlarını iki yıl üst üste ödemeyen  üyeler, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar.

Bu karara karşı üye, Genel Kurula itirazda bulunabilir.Genel Kurul Kararı kesindir.

ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN SONUÇLARI:

MADDE 11 : Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, derneğe olan birikmiş borçlarını ödemekle mükellef olup, üyelikten çıkmak ,üyenin derneğe olan  borçlarını sona erdirmez.  Çıkan veya çıkarılan üye derneğin malları üzerinde hiçbir hak ileri süremez.

BÖLÜM : III – DERNEĞİN ORGANLARININ TANIMI GÖREV VE YETKİLERİ 

DERNEĞİN ORGANLARI:

MADDE 12 : Derneğin organları

 1. Genel Kurul,
 2. Yönetim Kurulu,
 3. Denetleme Kurulu’dur.

ZORUNLU OLMAYAN ORGANLAR:

MADDE 13 : Yönetim Kurulu Kararı ile ,görev sorumluluğunu paylaşan organlar, yan kuruluşlar ve dernek görevlileri oluşturulabilir.Bunların; ad, nitelik, görev, yetki ve sorumlulukları Dernek yönetim kurulunca belirlenir.

GENEL KURUL:

KURULUŞ ŞEKLİ:

MADDE 14 : Genel Kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup, aidat borcunu ödeyen derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel Kurul, toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Olağan Genel Kurul toplantısının haricinde, Yönetim ve Denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin  yazılı  isteği üzerine Genel Kurul otuz gün içinde olağanüstü toplanır.Yönetim Kurulu otuz gün içinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmazsa ,üyelerden birinin başvurusu üzerine, Mahalli Sulh Hukuk Hakimi, Dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağrılmakla görevlendirir.

OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTILAR:

MADDE 15 : Olağan Genel Kurul iki yılda bir  Aralık ayı içersinde Yönetim Kurulunca tespit edilen gündemi görüşmek üzere belirlenen gün, yer ve saatte toplanır.Yönetim ve Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Olağanüstü Genel Kurul toplantısı da yapılabilir.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, yalnız gündemdeki konular görüşülerek karara bağlanır.

ÇAĞIRI USULÜ:

MADDE 16 : Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı yada elektronik posta ile üyelere bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır.Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı ya uygun biçimde üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılmaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ:

MADDE 17 : Genel Kurul toplantısı, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile, Tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise  üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır.Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantıya katılamayacak olanlar, üyelerden birini vekil tayin ederler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan, bir Başkan vekili ile yeteri kadar yazman seçilerek Divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel Kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.Gündeme başlandıktan sonra gündeme yeni bir husus dahil edilmesi mümkün değildir.

Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal ve Fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı, Başkan vekili, yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler dernek yönetim kurulu başkanına teslim edilir.Yönetim Kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna ,en geç yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USÜL VE ŞEKİLLERİ:

MADDE 18 -Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetleme kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık oylama ile yapılır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, Divan Başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği, federasyona katılma ve Derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınır.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ: 

MADDE 19 :Aşağıdaki hususlar Genel Kurulca görüşülür, karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçimi,
 2. Gerekirse Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Bilanço ve gelir -giderlerin müzakeresi, kabul veya reddi, yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin ibrası,
 4. Yönetim Kurulunca hazırlanan tahmini bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü,
 5. Derneğe lüzumlu taşınmazın satın alınması,kiralanması,yaptırılması veya taşınmaz malların satılması veya kiraya verilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 6. Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,
 7. Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya teşekküllere üye olarak katılması veya ayrılması,
 8. Derneğin feshi,
 9. Mevzuatta ve Dernek Tüzüğünde genel kurulca yapılması belirlenen diğer görevlerin ifası.

YÖNETİM KURULU OLUŞUMU:

MADDE 20 :Yönetim Kurulu, Derneğin yürütme organıdır.İki yılda bir üyeler arasından Genel Kurulca seçilen 7 (yedi) asil ve 5 (beş) yedek üyeden oluşur.

GÖREVLERİ:

MADDE 21: Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1- Derneği, resmi ve hususi daireler, idari, adli ve vergi mahkemelerinde ve kurumlara karşı temsil etmek ve bu yetkisini üyelerinden bir veya bir kaçına vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

6-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,toplandığında genel kurula sunmak,

7-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

8-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

9-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

10-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak 

GÖREV BÖLÜMÜ:

MADDE 22 : Yönetim Kurulu görev bölümü yaparak, bir Başkan, bir Başkan yardımcısı, bir Genel Sekreter ve bir Sayman ile Yönetim Kurulu üyelerini seçer.

MADDE 23 : Yönetim Kurulu ,tüm üyelere çağrı yapılarak her zaman toplanabilir.

Yönetim Kurulu, üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunuşu ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır.Oyların eşit olması durumunda Başkanın oyu çoğunluğu sağlar.

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI:

MADDE 24: Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılamaması halinde üyelerden birisinin başvurusu üzerine Mahalli Sulh Hukuk Hakimi dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

DENETLEME KURULU OLUŞUMU:

MADDE 25 : Derneğin denetleme organıdır.İki yılda bir üyeler arasında Genel Kurulca seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur.

Denetleme Kurulu asıl üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde, Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir

GÖREVLERİ:

MADDE 26 : Denetleme kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, tespit ederek, Dernek Tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetleme sonuçlarını, bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında  Genel Kurula sunar. Denetleme Kurulu; gerektiğinde, Genel Kurulu toplantıya çağırır

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ: 

MADDE 27 : Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetleme kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’te sunulan)“Genel Kurul Sonuç Bildirimi”ve ekleri, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel Kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan vekili ve yazmanlar  tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği eklenir.

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulu üyelerince  imzalanmış  olarak eklenir.

BÖLÜM : IV – DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

MADDE 28 :Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır;

1-Üyelerden ilk giriş ödentisi olarak 100.-YTL (Yüzyenitürklirası) alınır.

2-Yıllık üyelik aidatı 50.- YTL(Elliyenitürklirası) alınır.

Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir.

3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile Derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

4-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

5-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

7-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

8-Diğer gelirler.

DEFTERLER – KAYITLAR VE ALINDI BELGELERİ:

MADDE 29 : Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2005 yılı için 500.000.-YTL’yi (Yalnızbeşyüzbinyenitürklirası) aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile Bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler:

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ,4 ve 6 ncı  bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da  tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki:

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi:

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ:

MADDE 30– Derneğin Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri:

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi:

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir.Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

BEYANNAME VERİLMESİ:

MADDE 31:-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” Dernek Yönetim Kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde Dernek Başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ:

MADDE 32 : Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız Denetim Kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.Genel kurul, Yönetim Kurulu veya Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetleme kurulu tarafından en geç yılda bir defa Derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız Denetim Kuruluşlarına denetim yaptırabilir

DERNEĞİN BORÇLANMA USÜLLERİ:        

MADDE 33 –Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ve Genel Kurul onayı  ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

MADDE 34 : Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda Tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür.Genel kurulda Tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Olağan ve Olağanüstü toplantı gündemine konulmak ve makul bir süre önce değişiklik önerileri yazılı biçimde üyelere bildirilmek kuralı ile Tüzük değiştirilebilir.Toplantının başlayabilmesi için Genel Kurulun yapılmasındaki yeterli çoğunluk aranır.

BÖLÜM : V – DERNEĞİN TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ

DERNEĞİN FESHİ

YASAL YOL:

MADDE 35 : Dernek, Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.Feshe karar verebilmek için tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır.

Bu suretle çoğunluk elde edilemezse, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel Kurul da fesih kararı oylaması açık oyla yapılır.

Derneğin feshi, yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirine yazı ile bildirir.

TASFİYE ŞEKLİ:

MADDE 36 :Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde Dernek adında “Tasfiye Halinde Sivil Toplumu Destekleme Derneği” ibaresi kullanılır.Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir.Bu kurul, önce Derneğin hesaplarını inceler.İnceleme esnasında Derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.Tasfiye işlemeleri sırasında Derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevirilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesine borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ MEHMETÇİK VAKFI’NA DEVREDİLİR.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir.Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir.Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

SON HÜKÜMLER:

YASALARA, KANUN HÜKÜMLERİNE UYMA:

MADDE 37 : Dernek Yöneticileri ve Üyeleri, Dernekler Yasasında sayılan yasak faaliyetlerde bulunma, silah bulundurma yasağına uyma, izne bağlı faaliyetler konusunda ve bildiri yayınlama kurallarının uygulanmasında ,çok hassas ve dikkatli davranır.

Dernek adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler vererek bunlar karşılığında para ve başkaca yardım toplamak yasaktır.

TÜZÜKTE AÇIKLIK BULUNMAYAN DURUMLAR:

MADDE 38 : Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlarda Dernek Yasası ile Türk Medeni Yasası ve bu yasalara atfen çıkarılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkında ki hükümleri uygulanır.

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haberdar Olmak İçin Takip Edin!

Ziyaretçi Sayacı

0004792